1982

Boris
Christine
Jolene
Katrin
Laurence
Nils
Rebekka
Samuel
Thom
Yvonne